Trang chủ » Tin tức 24h
28/08/2022 15:27

dx38

T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼.̼.̼.̼

V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼

̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼(̼T̼P̼.̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼A̼T̼G̼T̼)̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼H̼.̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼

X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼4̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼B̼S̼ ̼7̼3̼B̼-̼0̼0̼9̼.̼2̼5̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼P̼.̼B̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼,̼ ̼T̼X̼.̼B̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼-̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼.̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼B̼V̼)̼;̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼C̼u̼ ̼B̼a̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼)̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼a̼n̼g̼ ̼T̼á̼m̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼.̼ậ̼t̼.̼

̼C̼ấ̼p̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼C̼u̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼P̼.̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼ ̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼è̼o̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼“̼ă̼n̼”̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼.̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼x̼ở̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼“̼r̼ầ̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼

V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼C̼u̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼)̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼V̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼V̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼“̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼ ̼k̼í̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼V̼ ̼T̼.̼Ư̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼B̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼

̼V̼à̼o̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼7̼3̼B̼-̼0̼0̼9̼.̼2̼5̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼.̼2̼0̼2̼3̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼(̼1̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼.̼N̼a̼m̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼A̼1̼ ̼d̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼.̼7̼.̼2̼0̼1̼1̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼B̼2̼ ̼d̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼-̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼.̼1̼1̼.̼2̼0̼1̼4̼.̼ ̼

“̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼4̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼á̼n̼.̼ ̼“̼D̼ù̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼.á̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼4̼,̼1̼ ̼k̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼T̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼5̼ ̼-̼ ̼3̼7̼ ̼k̼m̼/̼g̼i̼ờ̼.̼

Đọc thêm:T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼.̼u̼ ̼h̼.̼ỏ̼a̼ ̼c̼.̼á̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼.̼1̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ơ̼n̼,̼ ̼H̼.̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼h̼.̼ỏ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼p̼h̼.̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼.̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼c̼á̼.̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼H̼.̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼P̼.̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼.̼L̼.̼ễ̼ ̼h̼.̼ộ̼i̼ ̼d̼ừ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼V̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼h̼.̼ỏ̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼ ̼t̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼L̼.̼ễ̼ ̼h̼.̼ộ̼i̼ ̼d̼ừ̼a̼ ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼.̼P̼h̼ú̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼ ̼(̼d̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼.̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼)̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼.̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼á̼y̼ ̼c̼.̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼.̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼.̼a̼ ̼B̼S̼ ̼7̼1̼B̼ ̼-̼ ̼0̼7̼4̼5̼ ̼c̼.̼á̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼h̼.̼ỏ̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼ ̼t̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼L̼.̼ễ̼ ̼h̼.̼ộ̼i̼ ̼d̼ừ̼a̼ ̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼Thanhnien

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM