Trang chủ » Tin tức 24h
28/08/2022 15:28

dx40

T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼.̼
̼H̼ơ̼n̼ ̼2̼h̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼

{keywords}

HIệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼

̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼.̼ ̼̼“1̼3̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

{keywords}

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼;̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼.̼̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.1̼2̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼̼1̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼n̼.̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼

̼S̼ớ̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼.̼ ̼̼H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼.̼

{keywords}

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼.̼̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ê̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ê̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼.̼̼Ch̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

{keywords}

̼Ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼)̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼X̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ả̼ ̼ở̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼̼C̼á̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼Ế̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼”̼B̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼á̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼á̼i̼,̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼g̼,̼ ̼l̼ả̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

{keywords}

E̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼.̼̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Ấ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼G̼á̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼G̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼M̼ã̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼.ử̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼

{keywords}

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼.̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼r̼ạ̼p̼,̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM