Trang chủ » Tin tức 24h
30/08/2022 20:31

dx59

X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼98 h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼T̼r̼ư̼a̼ ̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼T̼r̼e̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼98 học ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

H̼ơ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼B̼K̼S̼ ̼5̼1̼B̼ ̼-̼ ̼2̼8̼8̼.̼2̼6̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼-̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼o̼m̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼n̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼5̼0̼X̼B̼ ̼–̼ ̼1̼4̼9̼8̼ ̼d̼o̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼K̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼

C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼K̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ v̼à̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼o̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼̼̼ử̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼

A̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼
T̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼8̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼n̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼

t̼i̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼ ̼4̼6̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼D̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼:̼ ̼3̼6̼C̼-̼0̼3̼6̼.̼7̼1̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ỹ̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ỹ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼

r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼V̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼”̼.̼
Q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼

G̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼á̼o̼ ̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼.

A̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼(̼2̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼1̼ ̼g̼á̼i̼)̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼.̼ ̼T̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼ạ̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼.̼ T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼
“̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼

đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ N̼ằ̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼i̼ ̼(̼6̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼
M̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼

l̼ị̼m̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼“̼N̼ó̼ ̼-̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼H̼ò̼e̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼r̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼b̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼.̼ C̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼n̼h̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ N̼h̼à̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼

l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼ệ̼.̼

M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼
Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼ Hà̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ứ̼t̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼d̼a̼m̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼m̼a̼t̼-̼d̼a̼m̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼h̼a̼i̼-̼v̼o̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼u̼-̼n̼a̼n̼-̼t̼r̼e̼n̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼v̼a̼o̼-̼b̼e̼n̼h̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼c̼h̼o̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼2̼0̼1̼8̼0̼5̼2̼4̼0̼7̼4̼9̼1̼3̼2̼9̼9̼.̼c̼h̼n̼

T̼h̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼t̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼A̼D̼N̼…̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼,̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ỡ̼ ̼o̼à̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼í̼u̼ ̼r̼í̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼!̼”̼ ̼K̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼e̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼k̼é̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼e̼m̼.̼

K̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼T̼r̼â̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼á̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼…̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼D̼ồ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼x̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼

̼H̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼…̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼đ̼ù̼m̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼n̼ ̼r̼ị̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼R̼ỗ̼i̼ ̼r̼ã̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼ì̼ ̼x̼à̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼?̼ ̼T̼h̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼t̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼A̼D̼N̼…̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼,̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼…̼K̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼T̼r̼â̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼á̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼…̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM