Trang chủ » Tin tức 24h
30/09/2022 09:00

p143

T̼r̼ư̼a̼ ̼2̼9̼/̼0̼9̼ ̼,̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼,̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼ ̼C̼S̼T̼T̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼C̼S̼T̼T̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼,̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ổ̼ ̼C̼S̼T̼T̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼,̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼,̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼C̼A̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼,̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼,̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ổ̼ ̼C̼S̼T̼T̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼

Trước đó (̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s – ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼u̼ỷ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼9̼/̼9̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ù̼i̼ ̼c̼u̼i̼,̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼S̼o̼l̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼.̼
̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼S̼o̼l̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼9̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼H̼.̼T̼.̼A̼.̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼;̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼C̼.̼M̼.̼T̼.̼;̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼.̼Q̼.̼T̼.̼;̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼.̼M̼.̼Đ̼.̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼P̼.̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼S̼e̼n̼e̼ ̼Đ̼o̼l̼t̼a̼.̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼Y̼a̼m̼a̼h̼a̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼r̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼K̼h̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼l̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼-̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼a̼i̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼N̼h̼ị̼ ̼-̼ ̼3̼0̼/̼4̼ ̼-̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼4̼3̼ ̼-̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼k̼m̼.̼̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼Â̼u̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼B̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼i̼)̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼D̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼3̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼.̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼.̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼(̼b̼ị̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼H̼.̼Đ̼.̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼L̼.̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼;̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼;̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼;̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼;̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼i̼ ̼l̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼0̼c̼m̼3̼.̼T̼ố̼i̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼u̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼̼”̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼u̼ỷ̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM