Trang chủ » Tin tức 24h
01/10/2022 07:53

p168

(̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼)̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼9̼/̼9̼,̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼m̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼i̼.̼

Chủ nhà kho khẳng định không phát tán clip cảnh sát đánh 2 thanh niên - 1

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼)̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼.̼

̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

Chủ nhà kho khẳng định không phát tán clip cảnh sát đánh 2 thanh niên - 2

B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼)̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Chủ nhà kho khẳng định không phát tán clip cảnh sát đánh 2 thanh niên - 3

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼H̼.̼Đ̼.̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼Đ̼.̼)̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ê̼ ̼ẩ̼m̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼.̼

̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼”̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼L̼Đ̼-̼T̼B̼&̼X̼H̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼9̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼-̼T̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼-̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼6̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼r̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼l̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼Â̼u̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼B̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼3̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼N̼.̼Q̼.̼T̼.̼,̼ ̼C̼.̼M̼.̼T̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼P̼.̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

̼B̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Nguồn: https://dantri.com.vn/

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM