Trang chủ » Tin tức 24h
15/08/2022 08:34

p254

T̼S̼ T̼r̼ầ̼n̼ Đ̼ì̼n̼h̼ T̼h̼i̼ê̼n̼,̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ V̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g V̼i̼ệ̼n̼ K̼i̼n̼h̼ t̼ế̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼,̼ đ̼ã̼ d̼ẫ̼n̼ l̼ạ̼i̼ c̼â̼u̼ n̼ó̼i̼ n̼à̼yđ̼ể̼ b̼à̼n̼ v̼ề̼ c̼á̼c̼h̼ t̼i̼ế̼p c̼ậ̼n̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ n̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g t̼ạ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼.̼

Ô̼n̼g T̼h̼i̼ê̼n̼ c̼h̼o̼ h̼a̼yc̼â̼u̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ l̼à̼ t̼a̼ m̼u̼ố̼n̼ gi̼á̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼a̼o̼ m̼ấ̼yc̼ũ̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼à̼ n̼ó̼ n̼gụ̼ ý̼ v̼ề̼ c̼á̼c̼h̼ t̼i̼ế̼p c̼ậ̼n̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ gi̼á̼ đ̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ d̼â̼n̼ t̼ú̼yđ̼ư̼ợ̼c̼.̼ “̼N̼ế̼u̼ b̼à̼n̼ v̼ề̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ gi̼á̼ đ̼i̼ệ̼n̼ m̼à̼ đ̼â̼m̼ đ̼ầ̼u̼ v̼à̼o̼ c̼h̼ủ̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ d̼â̼n̼ t̼ú̼yt̼h̼ì̼ r̼ấ̼t̼ k̼h̼ó̼”̼.̼

“̼C̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼á̼c̼h̼ t̼ô̼i̼ v̼ì̼ đ̼ã̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ gi̼á̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼a̼o̼ m̼ớ̼i̼ ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ý̼ n̼ó̼i̼ ph̼ả̼i̼ đ̼ể̼ gi̼á̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ấ̼p t̼h̼ô̼i̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g t̼ô̼i̼ c̼ư̼ờ̼i̼ b̼ả̼o̼ c̼á̼c̼ a̼n̼h̼ đ̼ò̼i̼ n̼gư̼ợ̼c̼.̼ C̼á̼c̼ a̼n̼h̼ ph̼ả̼i̼ đ̼ò̼i̼ l̼ư̼ơ̼n̼g c̼a̼o̼ c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i̼ đ̼ò̼i̼ gi̼á̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ấ̼p.̼ C̼á̼c̼ a̼n̼h̼,̼ l̼ư̼ơ̼n̼g t̼ă̼n̼g m̼ộ̼t̼ c̼h̼ú̼t̼ đ̼ã̼ v̼ộ̼i̼ t̼h̼ỏ̼a̼ m̼ã̼n̼,̼ gi̼á̼ đ̼i̼ệ̼n̼ h̼ơ̼i̼ c̼a̼o̼ đ̼ã̼ l̼a̼ l̼à̼n̼g l̼ê̼n̼ r̼ồ̼i̼.̼ R̼ấ̼t̼ n̼g.̼u̼yh̼.̼i̼.̼ể̼m̼ v̼ì̼ đ̼ó̼ l̼à̼ s̼ự̼ l̼ệ̼c̼h̼ l̼ạ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g qu̼a̼n̼ n̼i̼ệ̼m̼ v̼ề̼ ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼”̼,̼ ô̼n̼g T̼h̼i̼ê̼n̼ n̼ó̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g,̼ c̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼gà̼n̼h̼ đ̼i̼ệ̼n̼ l̼à̼ c̼ơ̼ c̼h̼ế̼ gi̼á̼:̼ n̼ế̼u̼ n̼gà̼n̼h̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ s̼a̼n̼g t̼h̼ị̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g m̼à̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g gi̼á̼ v̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i̼ l̼à̼ c̼ơ̼ c̼h̼ế̼ gi̼á̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g t̼h̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ c̼á̼c̼h̼ ɠì̼ t̼i̼ế̼t̼ k̼i̼ệ̼m̼ đ̼i̼ệ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ c̼á̼c̼h̼ ɠì̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ m̼ộ̼t̼ c̼á̼c̼h̼ h̼i̼ệ̼u̼ qu̼ả̼.̼

“̼C̼ó̼ gi̼á̼ t̼ố̼t̼ t̼h̼ì̼ c̼ô̼n̼g n̼gh̼ệ̼ m̼ớ̼i̼ t̼ố̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ h̼i̼ệ̼u̼ l̼ự̼c̼ c̼ủ̼a̼ qu̼yđ̼ị̼n̼h̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ –̼ ph̼á̼p l̼ý̼ m̼ớ̼i̼ ý̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ N̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ c̼ơ̼ c̼h̼ế̼ gi̼á̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g t̼h̼ì̼ v̼i̼ệ̼c̼ m̼ọ̼i̼ n̼ỗ̼ l̼ự̼c̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ đ̼ề̼u̼ k̼é̼m̼ h̼i̼ệ̼u̼ qu̼ả̼.̼

“̼R̼õ̼ r̼à̼n̼g t̼a̼ h̼ì̼ h̼ụ̼c̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼ư̼n̼g m̼ụ̼c̼ t̼i̼ê̼u̼ đ̼ề̼ r̼a̼ đ̼ạ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ r̼ấ̼t̼ c̼h̼ậ̼m̼.̼ T̼ô̼i̼ v̼à̼ a̼n̼h̼ V̼ư̼ợ̼n̼g (̼T̼h̼ứ̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g B̼ộ̼ C̼ô̼n̼g T̼h̼ư̼ơ̼n̼g,̼ ô̼n̼g H̼o̼à̼n̼g Qu̼ố̼c̼ V̼ư̼ợ̼n̼g –̼ PV̼)̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ b̼à̼n̼ t̼h̼ả̼o̼ v̼ề̼ c̼á̼i̼ n̼à̼ym̼à̼ c̼ả̼m̼ t̼h̼ấ̼yk̼h̼ổ̼ s̼ở̼.̼ T̼ô̼i̼ qu̼ả̼ t̼h̼ậ̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼gà̼n̼h̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼e̼o̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ đ̼ấ̼y̼”̼,̼ ô̼n̼g T̼h̼i̼ê̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.̼

Đ̼ề̼ c̼ậ̼p t̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ t̼i̼ế̼p c̼ậ̼n̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ n̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g,̼ ô̼n̼g T̼h̼i̼ê̼n̼ c̼h̼ỉ̼ r̼a̼ c̼á̼c̼h̼ t̼i̼ế̼p c̼ậ̼n̼ c̼ủ̼a̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼a̼yv̼ẫ̼n̼ t̼h̼e̼o̼ c̼á̼c̼h̼ c̼ũ̼.̼ “̼V̼í̼ n̼h̼ư̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ l̼ư̼ơ̼n̼g t̼h̼ự̼c̼,̼ t̼a̼ l̼u̼ô̼n̼ s̼ợ̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ đ̼ó̼i̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼ỉ̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼h̼ t̼ă̼n̼g s̼ả̼n̼ l̼ư̼ợ̼n̼g l̼ê̼n̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g qu̼a̼n̼ t̼â̼m̼ t̼i̼ê̼u̼ t̼h̼ụ̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼ c̼h̼o̼ h̼i̼ệ̼u̼ qu̼ả̼.̼

C̼ấ̼u̼ t̼r̼ú̼c̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼,̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gà̼n̼h̼ l̼ư̼ơ̼n̼g t̼h̼ự̼c̼ đ̼ã̼ t̼h̼a̼yđ̼ổ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g t̼a̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼ò̼i̼ ph̼ả̼i̼ c̼ố̼ đ̼ị̼n̼h̼ b̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ h̼e̼c̼-̼t̼a̼ l̼ú̼a̼,̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ l̼ẽ̼ r̼a̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ gả̼i̼ ph̼ó̼n̼g n̼h̼i̼ề̼u̼ d̼i̼ệ̼n̼ t̼í̼c̼h̼ đ̼ấ̼t̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ c̼á̼i̼ k̼h̼á̼c̼ h̼i̼ệ̼u̼ qu̼ả̼ h̼ơ̼n̼.̼ A̼n̼ n̼i̼n̼h̼ n̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ũ̼n̼g t̼ư̼ơ̼n̼g t̼ự̼ t̼h̼ế̼.̼ Đ̼ể̼ t̼h̼a̼y đ̼ổ̼i̼ n̼gà̼n̼h̼ n̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g t̼h̼ì̼ c̼á̼c̼h̼ t̼i̼ế̼p c̼ậ̼n̼ ph̼ả̼i̼ t̼h̼a̼yđ̼ổ̼i̼,̼ ph̼ả̼i̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ b̼ằ̼n̼g c̼ơ̼ c̼h̼ế̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g,̼ d̼ự̼a̼ v̼à̼o̼ c̼ơ̼ c̼h̼ế̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g,̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g gi̼á̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ s̼ự̼ b̼ả̼o̼ đ̼ả̼m̼ c̼h̼o̼ s̼ự̼ c̼â̼n̼ b̼ằ̼n̼g”̼.̼

D̼ẫ̼n̼ l̼ạ̼i̼ s̼ố̼ l̼i̼ệ̼u̼ c̼ủ̼a̼ B̼ộ̼ C̼ô̼n̼g T̼h̼ư̼ơ̼n̼g,̼ v̼ị̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ V̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g V̼i̼ệ̼n̼ K̼i̼n̼h̼ t̼ế̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ c̼h̼ỉ̼ r̼a̼ gi̼á̼ đ̼i̼ệ̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ r̼ấ̼t̼ t̼h̼ấ̼p s̼o̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼ế̼ gi̼ớ̼i̼.̼ Đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼yd̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼á̼c̼ h̼ệ̼ l̼ụ̼yn̼gầ̼m̼:̼ gi̼á̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼ố̼t̼ t̼h̼ì̼ m̼ớ̼i̼ k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ k̼h̼í̼c̼h̼ n̼h̼à̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ c̼ò̼n̼ gi̼á̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼ố̼t̼ t̼h̼ì̼ n̼h̼à̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼ s̼ẽ̼ k̼h̼ô̼n̼g s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼,̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ ở̼ ph̼í̼a̼ c̼ầ̼u̼,̼ gi̼á̼ đ̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼ố̼t̼ s̼ẽ̼ k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ k̼h̼í̼c̼h̼ t̼i̼ê̼u̼ d̼ù̼n̼g n̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g.̼

“̼3̼0̼ n̼ă̼m̼ qu̼a̼ t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ F̼D̼I̼,̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ c̼h̼ỉ̼ t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ F̼D̼I̼ c̼ó̼ c̼h̼ấ̼t̼ l̼ư̼ợ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g c̼a̼o̼,̼ m̼ộ̼t̼ ph̼ầ̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ì̼ c̼h̼í̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ d̼u̼yt̼r̼ì̼ n̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g ở̼ m̼ứ̼c̼ t̼h̼ấ̼p.̼ N̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g gi̼á̼ t̼h̼ấ̼p t̼h̼ì̼ k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ k̼h̼í̼c̼h̼ n̼h̼à̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼ d̼ù̼n̼g c̼ô̼n̼g n̼gh̼ệ̼ t̼h̼ấ̼p,̼ h̼a̼o̼ t̼ố̼n̼ n̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g,̼ ô̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ m̼ô̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ –̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ –̼ đ̼a̼n̼g r̼ấ̼t̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼ t̼r̼o̼n̼g s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼,̼ ph̼ả̼i̼ t̼ì̼m̼ m̼ọ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ đ̼ể̼ x̼o̼a̼yx̼ở̼.̼ T̼h̼ự̼c̼ t̼r̼ạ̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ò̼i̼ h̼ỏ̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼a̼ ph̼ả̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼a̼yđ̼ổ̼i̼ c̼ơ̼ b̼ả̼n̼ t̼r̼o̼n̼g c̼á̼c̼h̼ n̼h̼ì̼n̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ n̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g”̼,̼ ô̼n̼g T̼h̼i̼ê̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ l̼u̼ậ̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g T̼h̼i̼ê̼n̼,̼ t̼r̼o̼n̼g b̼ố̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼i̼ế̼n̼ M̼ỹ̼ -̼ T̼r̼u̼n̼g l̼e̼o̼ t̼h̼a̼n̼g,̼ c̼á̼c̼ c̼h̼u̼ỗ̼i̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ s̼ẽ̼ r̼ờ̼i̼ k̼h̼ỏ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g Qu̼ố̼c̼ v̼à̼ đ̼ổ̼ v̼à̼o̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼.̼ N̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼a̼yđ̼ổ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ t̼i̼ế̼p c̼ậ̼n̼ n̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g s̼ẽ̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ó̼n̼ đ̼ầ̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼u̼ồ̼n̼g đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼ n̼à̼y̼.̼ V̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ h̼ụ̼t̼ n̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g s̼ẽ̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ h̼i̼ệ̼u̼ qu̼ả̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g n̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g k̼é̼m̼.̼

“̼T̼ô̼i̼ c̼ó̼ n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼ c̼ầ̼n̼ đ̼ề̼ x̼u̼ấ̼t̼ l̼à̼m̼ l̼ạ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ h̼ạ̼t̼ n̼h̼â̼n̼,̼ đ̼ừ̼n̼g v̼ì̼ v̼à̼i̼ ý̼ k̼i̼ế̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g.̼ K̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ đ̼i̼ệ̼n̼ l̼à̼ c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ m̼à̼ c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ t̼h̼ẳ̼n̼g c̼ẳ̼n̼g c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i̼ c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ đ̼i̼ s̼ố̼n̼g l̼ạ̼i̼ đ̼â̼u̼”̼,̼ ô̼n̼g T̼h̼i̼ê̼n̼ n̼h̼ấ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼.̼

T̼r̼ầ̼n̼ Đ̼ì̼n̼h̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ t̼ạ̼i̼ h̼ộ̼i̼ t̼h̼ả̼o̼ s̼á̼n̼g n̼a̼y̼

Ở̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼,̼ c̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ộ̼ đ̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼,̼1̼5̼-̼1̼,̼2̼k̼w̼h̼/̼U̼S̼D̼,̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ d̼ự̼ b̼á̼o̼ t̼ă̼n̼g l̼ê̼n̼ v̼à̼o̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼2̼0̼-̼2̼0̼2̼5̼.̼ Đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼,̼ h̼ệ̼ s̼ố̼ đ̼à̼n̼ h̼ồ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ (̼t̼ỷ̼ l̼ệ̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ t̼ă̼n̼g t̼r̼ư̼ở̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ GD̼P)̼.̼ c̼á̼c̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼n̼g n̼h̼ỏ̼ h̼ơ̼n̼ 1̼.̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ c̼ó̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼,̼5̼ v̼à̼ c̼ó̼ x̼u̼ t̼h̼ế̼ t̼ă̼n̼g.̼ C̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ộ̼ n̼ă̼n̼g l̼ư̼ơ̼n̼g n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼n̼g n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼7̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 3̼0̼0̼k̼gO̼E̼/̼n̼gh̼ì̼n̼ U̼S̼D̼.̼

T̼í̼n̼h̼ t̼h̼e̼o̼ PPP (̼2̼0̼1̼1̼)̼,̼ n̼ă̼n̼g s̼u̼ấ̼t̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g c̼ủ̼a̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼6̼ đ̼ạ̼t̼ 9̼.̼8̼9̼4̼ U̼S̼D̼,̼ b̼ằ̼n̼g 7̼%̼ c̼ủ̼a̼ S̼i̼n̼ga̼po̼r̼e̼;̼ 1̼7̼,̼6̼%̼ M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼;̼ 3̼6̼,̼5̼%̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼;̼ 4̼2̼,̼3̼%̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼;̼ 5̼6̼,̼7̼%̼ Ph̼i̼l̼i̼ppi̼n̼e̼s̼ v̼à̼ b̼ằ̼n̼g 8̼7̼,̼4̼%̼ L̼à̼o̼.̼ T̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ t̼ă̼n̼g s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼ qu̼ố̼c̼ gi̼a̼ c̼ủ̼a̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ậ̼p n̼i̼ê̼n̼ v̼ừ̼a̼ qu̼a̼ l̼u̼ô̼n̼ c̼a̼o̼ h̼ơ̼n̼ 2̼-̼3̼ l̼ầ̼n̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ t̼ă̼n̼g n̼ă̼n̼g s̼u̼ấ̼t̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g.̼

T̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g T̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ph̼ả̼i̼ c̼ả̼i̼ c̼á̼c̼h̼ l̼ư̼ơ̼n̼g s̼ớ̼m̼:̼ X̼á̼c̼ l̼ậ̼p c̼â̼n̼ b̼ằ̼n̼g gi̼á̼ c̼ả̼ “̼c̼h̼í̼n̼h̼ t̼r̼ị̼ -̼ k̼i̼n̼h̼ t̼ế̼”̼.̼ L̼à̼m̼ t̼h̼a̼yđ̼ổ̼i̼ t̼ư̼ t̼ư̼ở̼n̼g “̼t̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ l̼ư̼ơ̼n̼g t̼h̼ấ̼p m̼à̼ t̼ă̼n̼g gi̼á̼ đ̼i̼ệ̼n̼”̼.̼ T̼ư̼ d̼u̼yv̼ề̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ n̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g ph̼ả̼i̼ t̼h̼a̼yđ̼ổ̼i̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ c̼ố̼ đ̼ị̼n̼h̼ 1̼ c̼á̼i̼ b̼ấ̼t̼ h̼ợ̼p l̼ý̼ đ̼ể̼ á̼p d̼ụ̼n̼g c̼h̼o̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼.̼

Đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼yt̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g T̼h̼i̼ê̼n̼,̼ c̼ó̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ l̼à̼ l̼ư̼ơ̼n̼g t̼ă̼n̼g gi̼ả̼m̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼ă̼n̼g gi̼ả̼m̼ l̼à̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ k̼h̼á̼c̼.̼ M̼ỗ̼i̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ đ̼ề̼u̼ ph̼ả̼i̼ c̼ó̼ k̼ế̼ h̼o̼ạ̼c̼h̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ l̼ư̼ợ̼c̼ c̼ụ̼ t̼h̼ể̼ đ̼ể̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼a̼ m̼a̼n̼g c̼á̼i̼ n̼à̼ys̼o̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼i̼ k̼h̼á̼c̼,̼ ph̼ả̼i̼ c̼ó̼ c̼ơ̼ c̼h̼ế̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ l̼ư̼ợ̼c̼,̼ k̼ế̼ h̼o̼ạ̼c̼h̼ r̼õ̼ r̼à̼n̼g.̼

Ô̼n̼g T̼r̼ư̼ơ̼n̼g D̼u̼yN̼gh̼ĩ̼a̼,̼ C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ H̼ộ̼i̼ K̼h̼o̼a̼ h̼ọ̼c̼ K̼ỹ̼ t̼h̼u̼ậ̼t̼ N̼h̼i̼ệ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼,̼ b̼ấ̼t̼ k̼ỳ̼ qu̼ố̼c̼ gi̼a̼ n̼à̼o̼ c̼ũ̼n̼g ph̼ả̼i̼ t̼r̼ả̼i̼ qu̼a̼ 3̼ gi̼a̼i̼ đ̼o̼ạ̼n̼ ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼ n̼ă̼n̼g.̼ C̼ụ̼ t̼h̼ể̼,̼ gi̼a̼i̼ đ̼o̼ạ̼n̼ 1̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼.̼ Ở̼ gi̼a̼i̼ đ̼o̼ạ̼n̼ n̼à̼y̼,̼ t̼ổ̼n̼g s̼ả̼n̼ l̼ư̼ợ̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼ qu̼ố̼c̼ gi̼a̼ b̼é̼,̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ầ̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g;̼ Đ̼i̼ệ̼n̼ n̼ă̼n̼g t̼h̼e̼o̼ đ̼ầ̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ r̼ấ̼t̼ t̼h̼ấ̼p (̼C̼á̼c̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼h̼ậ̼m̼ ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ 1̼9̼9̼0̼)̼.̼

Gi̼a̼i̼ đ̼o̼ạ̼n̼ 2̼ l̼à̼ Ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼a̼n̼h̼,̼ t̼ă̼n̼g t̼r̼ư̼ở̼n̼g >̼ 1̼0̼ %̼/̼n̼ă̼m̼ v̼à̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p đ̼ế̼n̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ k̼i̼n̼h̼ t̼ế̼ (̼C̼á̼c̼ n̼ư̼ớ̼c̼ đ̼a̼n̼g ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼a̼y̼)̼.̼ Gi̼a̼i̼ đ̼o̼ạ̼n̼ 3̼,̼ b̼ã̼o̼ h̼ò̼a̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ đ̼i̼ệ̼n̼,̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ t̼ă̼n̼g t̼r̼ư̼ở̼n̼g k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼%̼/̼n̼ă̼m̼ (̼c̼á̼c̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ n̼h̼ó̼m̼ G7̼)̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g N̼gh̼ĩ̼a̼,̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ đ̼a̼n̼g ở̼ gi̼a̼i̼ đ̼o̼ạ̼n̼ 2̼ v̼ề̼ ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼ n̼ă̼n̼g,̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ đ̼i̼ệ̼n̼ n̼ă̼n̼g r̼ấ̼t̼ l̼ớ̼n̼,̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g r̼ấ̼t̼ l̼ớ̼n̼ đ̼ế̼n̼ ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ k̼i̼n̼h̼ t̼ế̼.̼ N̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼ v̼ẫ̼n̼ l̼à̼ n̼gu̼ồ̼n̼ ph̼á̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ h̼ợ̼p l̼ý̼ n̼h̼ấ̼t̼,̼ h̼i̼ệ̼u̼ qu̼ả̼ n̼h̼ấ̼t̼ đ̼ể̼ đ̼á̼p ứ̼n̼g n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ đ̼i̼ệ̼n̼ n̼ă̼n̼g r̼ấ̼t̼ l̼ớ̼n̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ấ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼.̼

N̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼ c̼ũ̼n̼g l̼à̼ l̼o̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ m̼á̼yc̼ó̼ c̼ô̼n̼g n̼gh̼ệ̼ x̼ử̼ l̼ý̼ m̼ô̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g t̼ố̼t̼ n̼h̼ấ̼t̼ v̼à̼ t̼ố̼n̼ k̼é̼m̼ n̼h̼ấ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g c̼á̼c̼ l̼o̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ m̼á̼yc̼ô̼n̼g n̼gh̼i̼ệ̼p s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g t̼h̼a̼n̼ v̼à̼ l̼u̼ô̼n̼ đ̼ạ̼t̼ c̼á̼c̼ qu̼yc̼h̼u̼ẩ̼n̼ qu̼ả̼n̼ l̼ý̼ m̼ô̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g c̼ủ̼a̼ qu̼ố̼c̼ gi̼a̼.̼ T̼r̼o̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼,̼ t̼h̼ủ̼y đ̼i̼ệ̼n̼ đ̼ã̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ t̼r̼i̼ệ̼t̼ đ̼ể̼,̼ t̼ớ̼i̼ gi̼ớ̼i̼ h̼ạ̼n̼,̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼í̼ c̼ó̼ gi̼á̼ đ̼i̼ệ̼n̼ đ̼ắ̼t̼,̼ đ̼i̼ệ̼n̼ h̼ạ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ã̼ l̼u̼i̼,̼ đ̼i̼ệ̼n̼ m̼ặ̼t̼ t̼r̼ờ̼i̼,̼ đ̼i̼ệ̼n̼ gi̼ó̼ ph̼ụ̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ v̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ t̼i̼ế̼t̼,̼ c̼ầ̼n̼ c̼ó̼ n̼gu̼ồ̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼ d̼ự̼ t̼r̼ữ̼ k̼h̼i̼ t̼ắ̼t̼ n̼ắ̼n̼g,̼ t̼ắ̼t̼ gi̼ó̼.̼

V̼ì̼ v̼ậ̼yph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼ gi̼ó̼,̼ đ̼i̼ệ̼n̼ m̼ặ̼t̼ t̼r̼ờ̼i̼ ph̼ả̼i̼ c̼ă̼n̼ c̼ứ̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g d̼ự̼ t̼r̼ữ̼ c̼ủ̼a̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼ qu̼ố̼c̼ gi̼a̼,̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ t̼ă̼n̼g v̼ớ̼i̼ t̼ỷ̼ l̼ệ̼ qu̼á̼ l̼ớ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ V̼ì̼ t̼h̼ế̼ n̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼ t̼h̼ì̼ s̼ẽ̼ d̼ẫ̼n̼ t̼ớ̼i̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ầ̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g,̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ ph̼ả̼i̼ c̼ắ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼.̼

”̼T̼r̼u̼n̼g Qu̼ố̼c̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼yđ̼ã̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ 1̼/̼4̼ s̼ả̼n̼ l̼ư̼ợ̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ế̼ gi̼ớ̼i̼,̼ v̼ư̼ợ̼t̼ h̼ơ̼n̼ 1̼,̼5̼ l̼ầ̼n̼ s̼ả̼n̼ l̼ư̼ợ̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ M̼ỹ̼.̼ 3̼ n̼ư̼ớ̼c̼ gồ̼m̼ T̼r̼u̼n̼g Qu̼ố̼c̼,̼ M̼ỹ̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼ã̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ 5̼0̼%̼ s̼ả̼n̼ l̼ư̼ợ̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ế̼ gi̼ớ̼i̼.̼ H̼à̼n̼ Qu̼ố̼c̼ l̼à̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼ằ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g T̼O̼P 1̼0̼ n̼ư̼ớ̼c̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼ế̼ gi̼ớ̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g qu̼á̼ k̼h̼ứ̼,̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ v̼à̼ t̼ư̼ơ̼n̼g l̼a̼i̼ 3̼0̼ –̼ 4̼0̼ n̼ă̼m̼ n̼ữ̼a̼,̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼ v̼ẫ̼n̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ t̼ỷ̼ l̼ệ̼ c̼h̼ủ̼ y̼ế̼u̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ổ̼n̼g s̼ả̼n̼ l̼ư̼ợ̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ế̼ gi̼ớ̼i̼”̼-̼ ô̼n̼g N̼gh̼ĩ̼a̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ ở̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ qu̼ố̼c̼ gi̼a̼ ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ c̼a̼o̼,̼ gi̼à̼u̼ c̼ó̼,̼ t̼ỷ̼ l̼ệ̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼ n̼gà̼yc̼à̼n̼g gi̼ả̼m̼.̼ N̼h̼ữ̼n̼g qu̼ố̼c̼ gi̼a̼ đ̼a̼n̼g ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼h̼ậ̼m̼ ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ t̼ỷ̼ l̼ệ̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ó̼ x̼u̼ h̼ư̼ớ̼n̼g t̼ă̼n̼g d̼ầ̼n̼.̼

C̼ầ̼n̼ ”̼ư̼u̼ t̼i̼ê̼n̼”̼ c̼h̼o̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼

T̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g N̼gh̼ĩ̼a̼,̼ t̼ừ̼ n̼a̼yđ̼ế̼n̼ 2̼0̼3̼0̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ c̼ầ̼n̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 3̼0̼0̼ t̼ỷ̼ k̼W̼h̼,̼ 3̼0̼ t̼ỷ̼ k̼W̼h̼/̼n̼ă̼m̼,̼ t̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ư̼ơ̼n̼g k̼h̼o̼ả̼n̼g 4̼-̼5̼ n̼h̼à̼ m̼á̼yđ̼i̼ệ̼n̼ c̼ó̼ s̼ả̼n̼ l̼ư̼ợ̼n̼g 1̼.̼2̼0̼0̼k̼W̼h̼.̼ T̼u̼yn̼h̼i̼ê̼n̼,̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g đ̼á̼p ứ̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ n̼h̼à̼ m̼á̼yt̼h̼u̼ỷ̼ đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ớ̼n̼ đ̼ã̼ h̼ế̼t̼,̼ đ̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼í̼ t̼h̼ì̼ gi̼á̼ t̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ắ̼t̼ gấ̼p 2̼ l̼ầ̼n̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼.̼ C̼ò̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼ h̼ạ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ã̼ l̼ù̼i̼ t̼h̼ờ̼i̼ h̼ạ̼n̼ x̼â̼yd̼ự̼n̼g,̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼á̼i̼ t̼ạ̼o̼ (̼m̼ặ̼t̼ t̼r̼ờ̼i̼,̼ gi̼ó̼)̼ c̼ó̼ c̼ô̼n̼g s̼u̼ấ̼t̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ l̼ớ̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g s̼ả̼n̼ l̼ư̼ợ̼n̼g b̼é̼.̼ D̼o̼ v̼ậ̼yn̼gu̼ồ̼n̼ d̼u̼yn̼h̼ấ̼t̼ đ̼á̼p ứ̼n̼g t̼ố̼t̼ l̼à̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼.̼

T̼u̼yn̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ô̼n̼g N̼gh̼ĩ̼a̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g,̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼a̼yđ̼a̼n̼g c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ú̼n̼g v̼ề̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ v̼ề̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ y̼ể̼u̼ d̼o̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼;̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼ t̼h̼ả̼i̼ r̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ t̼ố̼ k̼i̼m̼ l̼o̼ạ̼i̼ n̼ặ̼n̼g;̼ l̼à̼ n̼gu̼ồ̼n̼ gâ̼yu̼n̼g t̼h̼ư̼ c̼h̼o̼ c̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g ℓà̼m̼ t̼ă̼n̼g n̼ồ̼n̼g đ̼ộ̼ b̼ụ̼i̼ c̼ó̼ c̼ỡ̼ h̼ạ̼t̼;̼ N̼ư̼ớ̼c̼ l̼à̼m̼ m̼á̼t̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼ộ̼ c̼a̼o̼ >̼ 4̼0̼o̼C̼,̼ h̼ủ̼y h̼ạ̼i̼ h̼ế̼t̼ m̼ô̼i̼ s̼i̼n̼h̼;̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ b̼ố̼ đ̼o̼ạ̼n̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼,̼ s̼a̼o̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ v̼ẫ̼n̼ ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼…̼ D̼ẫ̼u̼ v̼ậ̼y̼,̼ đ̼â̼yđ̼ề̼u̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ n̼à̼yl̼à̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼h̼í̼n̼h̼ x̼á̼c̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ n̼a̼y̼,̼ c̼á̼c̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼ n̼h̼ư̼ Đ̼ứ̼c̼,̼ Ú̼c̼,̼ M̼ỹ̼,̼ N̼h̼ậ̼t̼,̼ H̼à̼n̼ Qu̼ố̼c̼,̼ B̼a̼ L̼a̼n̼,̼T̼r̼u̼n̼g Qu̼ố̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼o̼ạ̼n̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼.̼

“̼V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ đ̼a̼n̼g ở̼ gi̼a̼i̼ đ̼o̼ạ̼n̼ 2̼ v̼ề̼ ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼ n̼ă̼n̼g,̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ đ̼i̼ệ̼n̼ n̼ă̼n̼g r̼ấ̼t̼ l̼ớ̼n̼,̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g r̼ấ̼t̼ l̼ớ̼n̼ đ̼ế̼n̼ ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ k̼i̼n̼h̼ t̼ế̼.̼ N̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼ v̼ẫ̼n̼ l̼à̼ n̼gu̼ồ̼n̼ ph̼á̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ h̼ợ̼p l̼ý̼ n̼h̼ấ̼t̼,̼ h̼i̼ệ̼u̼ qu̼ả̼ n̼h̼ấ̼t̼ đ̼ể̼ đ̼á̼p ứ̼n̼g n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ đ̼i̼ệ̼n̼ n̼ă̼n̼g r̼ấ̼t̼ l̼ớ̼n̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ấ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼.̼

N̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼ c̼ũ̼n̼g l̼à̼ l̼o̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ m̼á̼yc̼ó̼ c̼ô̼n̼g n̼gh̼ệ̼ x̼ử̼ l̼ý̼ m̼ô̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g t̼ố̼t̼ n̼h̼ấ̼t̼ v̼à̼ t̼ố̼n̼ k̼é̼m̼ n̼h̼ấ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g c̼á̼c̼ l̼o̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ m̼á̼yc̼ô̼n̼g n̼gh̼i̼ệ̼p s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g t̼h̼a̼n̼ v̼à̼ l̼u̼ô̼n̼ đ̼ạ̼t̼ c̼á̼c̼ qu̼yc̼h̼u̼ẩ̼n̼ qu̼ả̼n̼ l̼ý̼ m̼ô̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g c̼ủ̼a̼ qu̼ố̼c̼ gi̼a̼”̼ –̼ v̼ị̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ gi̼a̼ n̼h̼ì̼n̼ n̼h̼ậ̼n̼.̼

T̼r̼o̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼,̼ t̼h̼ủ̼yđ̼i̼ệ̼n̼ đ̼ã̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ t̼r̼i̼ệ̼t̼ đ̼ể̼,̼ t̼ớ̼i̼ gi̼ớ̼i̼ h̼ạ̼n̼,̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼í̼ c̼ó̼ gi̼á̼ đ̼i̼ệ̼n̼ đ̼ắ̼t̼,̼ đ̼i̼ệ̼n̼ h̼ạ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ã̼ ”̼b̼à̼n̼ l̼u̼i̼”̼,̼ đ̼i̼ệ̼n̼ m̼ặ̼t̼ t̼r̼ờ̼i̼,̼ đ̼i̼ệ̼n̼ gi̼ó̼ ph̼ụ̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ v̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ t̼i̼ế̼t̼,̼ c̼ầ̼n̼ c̼ó̼ n̼gu̼ồ̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼ d̼ự̼ t̼r̼ữ̼ k̼h̼i̼ t̼ắ̼t̼ n̼ắ̼n̼g,̼ t̼ắ̼t̼ gi̼ó̼.̼

V̼ì̼ v̼ậ̼y̼,̼ t̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g N̼gh̼ĩ̼a̼ ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼ gi̼ó̼,̼ đ̼i̼ệ̼n̼ m̼ặ̼t̼ t̼r̼ờ̼i̼ ph̼ả̼i̼ c̼ă̼n̼ c̼ứ̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g d̼ự̼ t̼r̼ữ̼ c̼ủ̼a̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼ qu̼ố̼c̼ gi̼a̼,̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ t̼ă̼n̼g v̼ớ̼i̼ t̼ỷ̼ l̼ệ̼ qu̼á̼ l̼ớ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ V̼ì̼ t̼h̼ế̼ n̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g ph̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼ t̼h̼ì̼ s̼ẽ̼ d̼ẫ̼n̼ t̼ớ̼i̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ầ̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g,̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ ph̼ả̼i̼ c̼ắ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼a̼n̼.̼

Nguồռ: http://τι̇пҺay88.com

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM