Trang chủ » Tin tức 24h
17/08/2022 21:12

p321

T̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼í̼a̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼

c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ế̼u̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼ú̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼ú̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼S̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼à̼u̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ể̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼k̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼.̼

̼M̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ố̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼b̼è̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼

k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼p̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼ò̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼.̼ ̼T̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼1̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼è̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼.̼ S̼ố̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼w̼e̼b̼t̼r̼e̼t̼h̼o̼.̼c̼o̼m̼/̼f̼/̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼-̼g̼i̼a̼-̼d̼i̼n̼h̼/̼n̼h̼a̼-̼c̼o̼-̼g̼i̼o̼-̼a̼n̼h̼-̼e̼m̼-̼m̼o̼i̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼g̼o̼p̼-̼m̼o̼t̼-̼t̼i̼-̼t̼o̼-̼t̼i̼e̼n̼-̼b̼o̼-̼m̼e̼-̼c̼h̼u̼n̼g̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼d̼e̼-̼d̼a̼u̼-̼c̼o̼n̼-̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM