Trang chủ » Tin tức 24h
19/08/2022 07:55

p350

H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼̼ ̼V̼N̼ ̼l̼à̼̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼c̼ố̼̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼t̼h̼u̼â̼̣̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼n̼h̼à̼̼,̼ ̼n̼ế̼̼u̼ ̼t̼h̼ế̼̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼n̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼
H̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼l̼ù̼̼m̼ ̼x̼ù̼̼m̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼s̼ố̼̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼r̼ấ̼̼n̼ ̼T̼h̼à̼̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼̼m̼ ̼V̼ĩ̼̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼T̼h̼ủ̼̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼̼t̼ ̼n̼ó̼̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼k̼ể̼̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ă̼̣̼n̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼b̼à̼̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼i̼ề̼̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼b̼ô̼̣̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼v̼à̼̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ế̼̼t̼ ̼s̼ứ̼̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼r̼a̼ ̼á̼̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼n̼g̼.̼

M̼ă̼̣̼c̼ ̼d̼ù̼̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼h̼ồ̼̼i̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼̼t̼ ̼v̼o̼̣̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼h̼o̼à̼̼n̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼n̼à̼̼y̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼ừ̼̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼̼n̼,̼ ̼k̼í̼̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼̣̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼h̼á̼̼n̼ ̼n̼ả̼̼n̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼t̼h̼á̼̼i̼ ̼đ̼ô̼̣̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼N̼S̼U̼T̼ ̼n̼à̼̼y̼.̼ ̼M̼ô̼̣̼t̼ ̼s̼ố̼̼ ̼k̼h̼á̼̼n̼ ̼g̼i̼ả̼̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼đ̼ề̼̼ ̼x̼u̼ấ̼̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼̼ ̼t̼i̼̣̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼̼i̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼N̼S̼U̼T̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼

V̼ừ̼̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼đ̼a̼̣̼i̼ ̼b̼i̼ể̼̼u̼ ̼q̼u̼ố̼̼c̼ ̼h̼ô̼̣̼i̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ề̼̼ ̼c̼ấ̼̼m̼ ̼h̼o̼a̼̣̼t̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼g̼ừ̼̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼u̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼l̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼d̼í̼̼n̼h̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼k̼h̼á̼̼n̼ ̼g̼i̼ả̼̼ ̼h̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼ứ̼̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼d̼ù̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼đ̼ứ̼̼c̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼k̼h̼á̼̼n̼ ̼g̼i̼ả̼̼ ̼đ̼ó̼̼n̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼t̼ẩ̼̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ô̼̣̼,̼ ̼v̼ừ̼̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Đ̼à̼̼m̼ ̼V̼ĩ̼̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼d̼í̼̼n̼h̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼b̼ả̼̼o̼ ̼v̼ê̼̣̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼Ở̼̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼̼m̼ ̼V̼ĩ̼̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼ ̼:̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ô̼̣̼ ̼h̼ã̼̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼̼n̼g̼ ̼h̼ủ̼̼y̼ ̼h̼o̼a̼̣̼i̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼̼y̼.̼ ̼H̼ã̼̼y̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼̼y̼ ̼c̼ố̼̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ô̼̣̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ề̼̼n̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼t̼h̼u̼â̼̣̼t̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼”̼

̼B̼ì̼̼n̼h̼ ̼l̼u̼â̼̣̼n̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼̼n̼ ̼ứ̼̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼m̼a̼̣̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼c̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼.̼ ̼H̼ầ̼̼u̼ ̼h̼ế̼̼t̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼t̼ỏ̼̼ ̼t̼h̼á̼̼i̼ ̼đ̼ô̼̣̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼t̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼ẩ̼̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼Đ̼V̼H̼ ̼v̼à̼̼ ̼H̼L̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼g̼i̼u̼ô̼̣̼c̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼̼t̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼h̼o̼̣̼.̼ ̼M̼ô̼̣̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼ý̼̼ ̼k̼i̼ế̼̼n̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼m̼r̼ ̼Đ̼à̼̼m̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼ ̼h̼ã̼̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼L̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ô̼̣̼i̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼t̼r̼ở̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼̼u̼.̼ ̼D̼ù̼̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼H̼L̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼̼y̼.̼ ̼

C̼ó̼̼ ̼v̼ẻ̼̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼o̼à̼̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼b̼ứ̼̼c̼ ̼b̼ố̼̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼k̼h̼ó̼̼ ̼c̼h̼i̼̣̼u̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼p̼h̼ả̼̼n̼ ̼ứ̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼x̼a̼ ̼l̼á̼̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ô̼̣̼,̼ ̼s̼á̼̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼ ̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼c̼ố̼̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼̼n̼,̼ ̼g̼ó̼̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼̼n̼ ̼t̼h̼ú̼̼c̼ ̼đ̼ẩ̼̼y̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼t̼h̼u̼â̼̣̼t̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼n̼h̼à̼̼.̼ ̼N̼ế̼̼u̼ ̼k̼h̼á̼̼n̼ ̼g̼i̼ả̼̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼̼i̼.̼”̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼h̼ứ̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼̣̼n̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼l̼à̼̼n̼ ̼s̼ó̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼̼n̼ ̼ứ̼̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼̼ ̼d̼ô̼̣̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼C̼Đ̼M̼.̼ ̼H̼ầ̼̼u̼ ̼h̼ế̼̼t̼ ̼t̼ấ̼̼t̼ ̼c̼ả̼̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼̼ ̼V̼N̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼̼i̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼t̼h̼u̼â̼̣̼t̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼ấ̼̼t̼ ̼c̼ả̼̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼̼n̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼”̼b̼ẩ̼̼n̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼

̼S̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼ở̼̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼̼ ̼d̼ấ̼̼u̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼̼m̼ ̼d̼ứ̼̼t̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼ấ̼̼t̼ ̼c̼ả̼̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼̼ ̼đ̼ơ̼̣̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼t̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼̼i̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼H̼i̼ ̼v̼o̼̣̼n̼g̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼s̼ớ̼̼m̼ ̼s̼á̼̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼t̼r̼ở̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM