Trang chủ » Tin tức 24h
22/09/2022 08:06

p37

Mỗ̼i̼ ̼l̼í̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼4̼5̼0̼-̼6̼3̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ạ̼ ̼3̼8̼0̼-̼1̼.̼9̼7̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼e̼s̼e̼l̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼5̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼í̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼5̼-̼I̼I̼I̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼2̼2̼.̼5̼8̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼E̼5̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼2̼ ̼l̼à̼ ̼2̼1̼.̼7̼8̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ỳ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼,̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼e̼s̼e̼l̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼1̼.̼6̼5̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼2̼2̼.̼5̼3̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼ạ̼ ̼1̼.̼9̼7̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼2̼.̼4̼4̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼í̼t̼.̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼d̼u̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ỳ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼1̼4̼.̼6̼5̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼g̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼3̼8̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼í̼t̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼5̼-̼I̼I̼I̼ ̼r̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼2̼9̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼E̼5̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼2̼ ̼h̼ạ̼ ̼9̼.̼5̼2̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼e̼s̼e̼l̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼.̼4̼2̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Ở̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼ổ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼5̼-̼I̼I̼I̼ ̼v̼à̼ ̼E̼5̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼2̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼4̼5̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼4̼5̼1̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼í̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼9̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼í̼t̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼z̼u̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼7̼4̼1̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼ổ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼â̼m̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼e̼t̼r̼o̼l̼i̼m̼e̼x̼ ̼-̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼8̼%̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ư̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼ổ̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼9̼ ̼l̼à̼ ̼9̼1̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼â̼m̼ ̼q̼u̼ỹ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼P̼V̼O̼i̼l̼ ̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼3̼-̼1̼0̼%̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼5̼-̼I̼I̼I̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼3̼,̼6̼%̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼9̼9̼,̼3̼7̼ ̼U̼S̼D̼;̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼e̼s̼e̼l̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼,̼9̼%̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼1̼2̼1̼,̼8̼5̼ ̼U̼S̼D̼.̼.̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼e̼d̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼.̼
̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼W̼T̼I̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼8̼2̼,̼7̼8̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼0̼,̼1̼9̼%̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼B̼r̼e̼n̼t̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼9̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼0̼,̼6̼8̼%̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼6̼h̼3̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼9̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼F̼e̼d̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼7̼5̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼3̼,̼2̼5̼%̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼E̼I̼A̼)̼,̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼8̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼K̼i̼l̼d̼u̼f̼f̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼g̼a̼i̼n̼ ̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼l̼ ̼L̼L̼C̼ ̼ở̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼(̼M̼ỹ̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼”̼Đ̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼E̼I̼A̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼1̼,̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼.̼

G̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼9̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼:̼

̼-̼ ̼X̼ă̼n̼g̼ ̼E̼5̼R̼O̼N̼9̼2̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼1̼.̼7̼8̼1̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼

̼-̼ ̼X̼ă̼n̼g̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼5̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼2̼.̼5̼8̼4̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼.̼

̼-̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ê̼z̼e̼n̼ ̼0̼.̼0̼5̼S̼:̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼2̼.̼5̼3̼6̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼

̼-̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼2̼.̼4̼4̼1̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼

̼-̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼z̼u̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼4̼.̼6̼5̼6̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼.̼

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/gia-xang-dau-hom-nay-22/9-dong-loat-giam-c6a53.html

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM