Trang chủ » Tin tức 24h
04/08/2022 07:48

p60

D̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼)̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼r̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼à̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼:̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼.̼â̼n̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼.̼â̼n̼ ̼g̼à̼;̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼.̼n̼,̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼.̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼.̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼
Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼M̼ỗ̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼-̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼-̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼k̼h̼.̼ở̼i̼ ̼t̼.̼ố̼,̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼.̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼.̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼“̼c̼.̼ộ̼.̼m̼ ̼c̼.̼á̼n̼”̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼.̼i̼ề̼n̼ ̼á̼.̼n̼:̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼.̼ắ̼p̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼s̼.̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼“̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼v̼ợ̼”̼.̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼ẻ̼o̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼.̼

Ngược đãi, bạo hành trẻ em bị xử phạt như thế nào?

ảnh minh họa
V̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼X̼á̼ ̼-̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼.̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼.̼L̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼.̼K̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼)̼.̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼h̼.̼e̼n̼ ̼t̼.̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼ù̼,̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼Q̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼K̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼ẻ̼o̼ ̼-̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼-̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

CLIP: Bắt giam kẻ hành hạ dã man con gái 6 tuổi gây phẫn nộ - Báo Người lao động

ảnh minh họa
N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼.̼ứ̼c̼ ̼x̼.̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ữ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼.̼ã̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼.̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼.̼ạ̼n̼ ̼x̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼K̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼.̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼.̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼.̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼

̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼.̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼.̼e̼ ̼d̼.̼ọ̼a̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼
Q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼.̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼.̼ặ̼c̼ ̼q̼.̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼.̼o̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼H̼.̼K̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼.̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼.̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼.̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼.̼ặ̼c̼.̼

Đối tượng hành hạ con gái dã man ở Bắc Ninh phạm tội gì, hình phạt thế nào?

ảnh minh họa
Q̼u̼á̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼

̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ả̼i̼ ̼t̼.̼ạ̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼ù̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼.̼e̼ ̼d̼.̼ọ̼.̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼K̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼Q̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼.̼
C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ữ̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼N̼g̼ữ̼,̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼.̼ấ̼t̼ ̼s̼.̼ợ̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼

̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼.̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼.̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼s̼.̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼.̼ỏ̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼.̼ế̼u̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼.̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼.̼ị̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼.̼á̼t̼ ̼g̼.̼i̼á̼c̼”̼.̼ ̼

Hành hạ cháu bé 4 tuổi dã man: Mẹ và cha dượng lãnh án tù

ảnh minh họa
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼H̼.̼K̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼“̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ò̼.̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼.̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼y̼.̼ế̼u̼ ̼ớ̼.̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼.̼ã̼ ̼g̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼K̼ ̼r̼a̼ ̼h̼.̼ố̼ ̼x̼.̼í̼ ̼m̼o̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼.̼ê̼n̼ ̼ă̼.̼n̼,̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼.̼â̼n̼ ̼g̼.̼à̼ ̼h̼.̼ó̼t̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼.̼Q̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼b̼.̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼.̼n̼ ̼p̼h̼.̼â̼.̼n̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼g̼à̼.̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼.̼ú̼.̼m̼ ̼t̼.̼ó̼.̼c̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼.̼i̼.̼á̼m̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼.̼u̼ố̼t̼ ̼p̼h̼.̼â̼.̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼.̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼m̼.̼ó̼.̼c̼ ̼h̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼.̼ô̼n̼ ̼p̼h̼.̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

C̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼Q̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼.̼ậ̼n̼ ̼đ̼.̼ò̼n̼ ̼k̼.̼i̼n̼h̼ ̼h̼.̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼

̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼a̼ ̼t̼.̼à̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼.̼ ̼N̼.̼Q̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼q̼.̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼.̼á̼.̼c̼h̼.̼.̼.̼ ̼D̼o̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼b̼.̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼.̼ậ̼y̼ ̼i̼n̼o̼x̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼â̼n̼ ̼t̼.̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.̼ầ̼.̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼.̼ỗ̼ ̼h̼.̼i̼ể̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ị̼t̼ ̼s̼.̼ẹ̼o̼.̼

V̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.̼a̼ ̼m̼.̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼Q̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼.̼ộ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼.̼â̼m̼ ̼t̼.̼í̼m̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼.̼ờ̼ ̼m̼.̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼K̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼.̼ụ̼p̼ ̼m̼.̼í̼ ̼m̼.̼ắ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼.̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼.̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼.̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼.̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼.̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼k̼h̼.̼ở̼i̼ ̼t̼.̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼ ̼đ̼.̼ố̼i̼ ̼t̼.̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ữ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Lấy lời khai bảo mẫu bạo hành nhiều trẻ em ở Sài Gòn

ảnh minh họa
T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼.̼ă̼n̼ ̼c̼h̼.̼ặ̼n̼,̼ ̼c̼.̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ý̼ ̼-̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼

̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ữ̼.̼ ̼H̼.̼à̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ữ̼,̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼.̼i̼ê̼n̼ ̼q̼.̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼l̼.̼í̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

N̼ữ̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼9̼,̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼V̼N̼D̼
N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼a̼o̼ ̼L̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼ậ̼t̼ ̼l̼í̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼f̼o̼u̼n̼d̼e̼r̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼t̼a̼r̼t̼-̼u̼p̼s̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼

S̼a̼o̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Y̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼C̼a̼l̼i̼f̼o̼r̼n̼i̼a̼,̼ ̼L̼o̼s̼ ̼A̼n̼g̼e̼l̼e̼s̼ ̼(̼U̼C̼L̼A̼)̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼p̼ ̼5̼%̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼(̼E̼x̼c̼e̼l̼l̼e̼n̼c̼e̼ ̼A̼w̼a̼r̼d̼)̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼H̼o̼n̼o̼r̼s̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼í̼c̼h̼”̼,̼ ̼L̼y̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼L̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼.̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼

̼t̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼L̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼?̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼J̼o̼h̼n̼s̼ ̼H̼o̼p̼k̼i̼n̼s̼?̼

N̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM